Sök tillstånd för uteservering

Du behöver tillstånd från polisen för att ha uteservering på en offentlig plats.

Offentlig plats innebär att den ligger inom detaljplanerat område. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. Även gallerior kan vara offentlig plats.

Ansök och betala via e-tjänsten

Enklast är att söka direkt med vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du betala avgiften för ansökan med betalkort. 

Sök tillstånd för uteservering

Tänk på att söka i god tid 

Under handläggningen skickas remisser (förfrågan om synpunkter) till kommunen och andra berörda myndigheter.

Vår och sommar söker många samtidigt och då kan det ta längre tid att få ett besked. Har vi fått din ansökan för sent kan det hända att vi avvisar din ansökan.

Blanketter

Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kan du i stället använda någon av blanketterna nedan.

1. Spara eller skriv ut blanketten och fyll sedan i den

Sök tillstånd för uteservering (blankett att fylla i digitalt)

Sök tillstånd för uteservering (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara blanketten på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen.

Tänk på att få med följande i din ansökan:

  • Skiss med placering och mått.
  • Var och när tillståndet ska gälla.
  • Namn på serveringen.
  • Sökande och ansvarig.

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen måste du först spara blanketten på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen.

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation. 

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider 

3. Betala avgiften

Du måste betala en avgift för att få din ansökan prövad. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Om du i stället använder e-tjänsten kan du betala direkt med betalkort. Tänk på att din ansökan behandlas först när avgiften är betald. 

  • Avgift för att söka tillstånd för att använda offentlig plats är 870 kronor. 

Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan. 

4. Du får ett beslut 

Du får ett beslut från oss med e-post eller brev.

Behandling av personuppgifter Stäng

Vid ansökan om tillstånd för användande av offentlig plats behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Detta gäller även de personuppgifter du uppger om andra. De personuppgifter som lämnas i och med ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till en kommun då kommunen ska yttra sig i ärendet enligt ordningslagen. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Ändamålet med behandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 5 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Har du frågor?

Har du frågor om hur du ansöker ska du kontakta polisen i det län tillståndet gäller.

Adresser för tillståndsansökan

Ordningslagen styr

Ordningslagen styr vad som gäller på offentliga platser. 

Ordningslagen, Sveriges riksdag