Sök tillstånd för allmän sammankomst

Du behöver tillstånd för att samla människor till en allmän sammankomst, som en demonstration eller en konsert.

Just nu är handläggningstiden längre än normalt

Just nu är det många som ansöker om tillstånd. Det kan därför ta längre tid innan du får ett beslut om användande av offentlig plats, allmän sammankomst och offentlig tillställning. Tänk på att ansöka i god tid.

För att en sammankomst ska räknas som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.

Exempel på sammankomster som kräver tillstånd

  • Demonstrationer, manifestationer och opinionsyttringar
  • Sammankomster för religionsutövning
  • Valborgsmässofirande (Om arrangemanget är mer nöjesbetonat med tävlingar, marknader och annat räknas firandet i stället som offentlig tillställning.)
  • Konserter, musikevenemang och teater.

Använd e-tjänst

Om du ska ansöka om tillstånd för en konsert eller ett musikevenemang är det smidigast att använda vår e-tjänst. 

E-tjänsten sök tillstånd för musikevenemang

Konserter och musikevenemang inomhus kräver inget tillstånd, men du ska göra en anmälan i förväg om det är ett arrangemang för allmänheten. Anmälan kostar inget. Använd e-tjänsten ovan.

För gatumusik måste du kontrollera med din kommun vad som gäller.

Pyroteknik vid evenemanget?

Om du vill använda pyroteknik vid din sammankomst, till exempel vid sceneffekter, kan du ansöka om detta samtidigt som du ansöker om tillstånd för allmän sammankomst.

Var ute i god tid när du söker tillstånd 

Ansökningar om allmän sammankomst kan ofta behöva skickas på remiss (förfrågan om synpunkter) till kommunen eller andra berörda myndigheter. 

Vår och sommar är det många som söker samtidigt och det tar längre tid att få ett besked. Har din ansökan kommit in för sent finns det risk för att vi inte hinner handlägga ditt ärende i tid och att du därför inte får något tillstånd.

Blanketter

Om du ska ansöka om tillstånd för annan allmän sammankomst än konsert eller musikevenemang (eller av någon anledning inte vill eller kan använda e-tjänsten) använder du någon av blanketterna nedan.

1. Spara eller skriv ut blanketten och fyll sedan i den

Sök tillstånd för allmän sammankomst (blankett att fylla i digitalt)

Sök tillstånd för allmän sammankomst (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Konsert och musikevenemang:

Sök tillstånd för konsert, musikevenemang (blankett att fylla i digitalt)

Sök tillstånd för konsert, musikevenemang (blankett att skriva ut och fylla i för hand)

Om du använder en blankett som ska fyllas i digitalt på skärmen behöver du först spara den på din dator. Fyll sedan i blanketten och spar den igen.

Tänk på att få med följande i din ansökan:

  • Adress för sammankomsten.
  • Kartskiss eller karta. Om du vill ställa upp ett bord, tält eller annat ska det finnas med på skissen eller kartan med placering och mått.
  • Antal personer du tror kommer att samlas.
  • Vid större sammankomster där en stor mängd personer kan tänkas samlas måste du skicka med en säkerhetsplan med din ansökan.

En fullständig ansökan ger dig besked snabbare

Om du fyllt i alla uppgifter och skickat med alla dokument kan du få ett besked snabbare. 

2. Skicka blanketten

Skicka blanketten med e-post eller brev till polisen i det län tillståndet ska gälla. Du kan även lämna blanketten och betala avgiften på en polisstation. 

Adresser för att skicka ansökan

Hitta polisstation och öppettider  

3. Betala avgiften 

För att du ska få din ansökan prövad måste du betala en avgift. Du får en betalningsavi från oss när vi tagit emot och registrerat din ansökan. Tänk på att vi behandlar din ansökan först när avgiften är betald. 

  • Avgiften för ansökan om allmän sammankomst är 320 kronor. Om din ansökan även omfattar uppställning på offentlig plats eller användande av pyrotekniska varor kan ytterligare ansökningsavgifter tillkomma.

 Du får inte tillbaka avgiften om du får avslag på din ansökan. 

4. Du får ett beslut

Du får ett beslut från oss med e-post eller brev.

Behandling av personuppgifter

Vid ansökan om tillstånd för en allmän sammankomst behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som lämnas i och med denna ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning för att kunna utföra de uppgifter som följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan vid behov komma att lämnas ut till en kommun i de fall kommunen ska yttra sig i ärendet i enlighet med ordningslagen. Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Om det behövs för prövningen av ansökan kan kontroller komma att göras i misstanke- och belastningsregistret i enlighet med lag (1998:621) om misstankeregister och lag (1998:620) om belastningsregister. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas tills vidare.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Planera för säkerheten

Du som anordnar en allmän sammankomst är ansvarig för säkerheten. Därför är det viktigt att du planerar för detta. Polisen kan besluta om särskilda villkor som du måste följa, som tid och plats för en demonstration.

Säkerhetsguide för evenemang, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Fakta: Rätten att mötas och demonstrera

Polisen får bara i undantagsfall vägra tillstånd. Om du har fått tillstånd för en allmän sammankomst ska polisen se till att du kan genomföra den och att publiken kan ta del av den. Det innebär inte att man överallt eller vid alla tidpunkter har rätt att samla människor till en allmän sammankomst.

Rätten att mötas och demonstrera får begränsas men bara om det är nödvändigt. Till exempel när två demonstrationer ska äga rum nära varandra och polisen bedömer att det är risk för att demonstranterna ska drabba samman, då kan den ena demonstrationen få flytta till en annan plats.

I ordningslagen finns regler för när polisen har rätt att ställa in eller upplösa en allmän sammankomst. Skälet kan vara att det är nödvändigt med hänsyn till ordning och säkerhet.

Polisens arbete vid demonstrationer, med frågor och svar

Relaterad information

Ordningslagen styr vad som gäller på offentliga platser. 
Ordningslagen, Sveriges riksdag