Sprängningar och skjutningar - polisens arbete

De kriminella miljöerna växer. Sverige är i grund och botten ett tryggt land, men utvecklingen av den grova brottsligheten är allvarlig. Sätter inte samhället in åtgärder nu kommer vi se ett fortsatt grovt våld som riskerar att eskalera.

Polisen arbetar brett inom hela myndigheten för att få stopp på skjutningar, sprängningar och övrig grov kriminalitet som ofta hänger ihop. Polisen arbetar också med att öka tryggheten och säkerheten för boende i de utsatta områdena tillsammans med kommuner och andra aktörer.

Exempel på polisens arbete

Arbetsmetoderna har effektiviserats. Polisens kameraförmåga har utvecklats avsevärt och drönare används i både underrättelse- och utredningsarbetet.  En förstärkning av polisens helikopterförmåga har också gjorts under det senaste året.
Ett nytt bombdatacenter har inrättats i syfte att komma till rätta med explosiva varor som vapen i kriminella konflikter. Centret bemannas i samarbete med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen.

Myndighetssamverkan

Sedan 2009 pågår den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet där 12 myndigheter samverkar. Arbetet är bland annat riktat mot strategiska personer som bedöms vara samhällsfarliga och som bedriver organiserad brottslighet. Ärendena handlar bland annat om brott mot välfärdssystemen, bekämpning av narkotikabrottslighet, bekämpning av vapenbrott men också motverkan av terrorism och penningtvätt. Flertalet av satsningens insatser har även tydliga kopplingar till kriminella nätverk och organiserad brottslighet i de utsatta områdena.

Avgörande för polisens arbete är även internationellt polissamarbete med andra länder, bland annat inom ramen för det europeiska polissamarbetet Europol.

Trots omfattande och offensivt polisarbete har utvecklingen nationellt fortsatt i en negativ riktning och skjutningar och sprängningar ligger på en hög nivå. Polisen arbetar trygghetsskapande, brottsförebyggande och med att utreda brotten. Andra aktörer i samhället, som till exempel skola, kommuner, socialtjänst och civilsamhället har en viktig uppgift i att förebygga att fler dras in i kriminalitet.

Statistik antal skjutningar

Sedan november 2016 för polisen på regeringens uppdrag statistik över antalet bekräftade skjutningar.

En bekräftad skjutning är tillfälle då det avfyrats projektiler med krutladdat vapen och att det finns spår efter detta i form av kulor, hylsor eller skador på material eller personer som kommer av beskjutningen, alternativt att det finns fler än ett oberoende ögonvittne till skjutningen. Skjutningen måste också vara icke-legal och inte uppenbart oavsiktlig.  

Observera att statistiken över bekräftade skjutningar är preliminär. Statistiken samlas in och sammanställs från regionerna vid ett strikt slutdatum. I samband med inrapporteringen kan det uppstå olika felkällor. Det kan exempelvis vara att en händelse som har klassats som en skjutning i utredningen inte visar sig vara det eller att händelsen inte har hunnit rapporteras in vid månadsslutet. Detta medför att rapporteringen i vissa fall blir släpande och revideras i efterhand kommande månad. Erfarenhetsmässigt är denna eftersläpning större under sommarmånaderna.

2022, Bekräftade skjutningar per region och månad till och med 30 juni

2021, Bekräftade skjutningar per region och månad

2020, Bekräftade skjutningar per region och månad

2019, Bekräftade skjutningar per region och månad

2018, Bekräftade skjutningar per region och månad

2017, Bekräftade skjutningar per region och månad

2016, Bekräftade skjutningar per region och månad

2017-2020 (november), Bekräftade skjutningar Sverige