Gränspolisen - polisens arbete

Polisen ansvarar för gränskontroll till och från Sverige. I gränspolisverksamheten ingår också att utföra inre utlänningskontroll och verkställa Migrationsverkets och domstols beslut om avvisning eller utvisning.

Inresa från Ukraina

Som ukrainsk medborgare får du resa in i Sverige utan visering i max 90 dagar, om du har biometriskt pass. Saknas biometriskt pass krävs i vanliga fall visering för inresa. Det finns dock inget krav på giltig resehandling om du ansöker om asyl vid ankomst till gränsen. Du får då resa in, och sen lämnas ärendet över till Migrationsverket, som också ansvarar för den vidare hanteringen. Polisen ansvarar för gränskontrollen vid inresa och kan inte svara på frågor om ansökan om asyl. 

Det är i vanliga fall ingen gränskontroll vid inresa till Sverige från eller via ett annat EU/EES-land som till exempel Polen eller Danmark. Däremot bör du kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap även vid inresa från ett annat EU/EES-land, även om detta inte krävs för att ansöka om asyl.

Information about entering Sweden is available also in English.

Uppe­hålls­till­stånd enligt EU:s massflyktsdirektiv

EU har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det innebär att du som är ukrainsk medborgare kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd. Även du som är tredjelandsmedborgare eller statslös kan få tidsbegränsat uppehållstillstånd om du har beviljats internationellt skydd i Ukraina. För att omfattas av direktivet ska du ha lämnat Ukraina efter den 24 februari 2022. Familjemedlemmar till ovan nämnda personkategorier omfattas också av direktivet. Vissa begränsningar finns.

Genom en regeländring som började gälla den 26 april 2022, kan även du som har rest in och vistats i Sverige under perioden den 30 oktober 2021 – 23 februari 2022 få tillfälligt skydd i Sverige. Det gäller bland annat om du som ukrainsk medborgare eller bosatt i Ukraina reste hit på besök och sedan har stannat kvar i Sverige efter att säkerhetsläget i Ukraina försämrades.

För att ansöka måste du registrera dig och visa upp ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar, samt lämna fingeravtryck och fotograferas hos Migrationsverket. De besvarar också frågor om processen.

Situationen i Ukraina, Migrationsverkets webbplats

Gränskontroller utförs

Polisen är skyldig att utföra kontroller av alla personer som reser över en yttre gräns, det vill säga till och från länder som inte är med i Schengensamarbetet. Gränskontroll vid yttre gräns är obligatorisk.

Information about entering Sweden is available also in English.

Id-kontroll gäller på passagerarfartyg

Från och med 28 mars 2022 måste de flesta passagerare över 18 som reser med passagerarfartyg till Sverige från ett annat land visa giltig id-handling. Denna id-kontrollen görs av färjerederierna och är inte en gränskontroll. Om en gränskontroll ska utföras så görs denna av polisen eller Kustbevakningen vid ankomst till Sverige. Frågor kring id-kontrollerna samt vilka id-handlingar som accepteras för ombordstigning måste ställas till rederiet. Eller till Transportstyrelsen, som ansvarar för att kontrollera rederiernas listor. Detta gäller t.o.m. 30 juni 2023.

Gränskontroll vid inre gräns

Sverige har haft tillfälligt återinförda gränskontroller vid gräns mot andra länder som ingår i Schengensamarbetet, så kallad inre gräns, sedan november 2015.

Personer som reser in ska kunna visa att de har rätt att resa in och vistas i landet, till exempel genom att visa upp pass eller nationellt id-kort. Personer som ska resa till eller från Sverige över inre gräns bör därför ha med pass eller nationellt id-kort. Resor till Storbritannien är inte längre en resa över en inre gräns, efter Brexit gäller nu samma regler som för övriga resor ut ur EU. Bland annat måste svenska medborgare resa ut med giltigt pass, oberoende av Storbritanniens inreseregler.

Schengens gränskodex

Bestämmelser om yttre och inre gränskontroll regleras i Kodex om Schengengränserna, förordning (EU) 2016/399.

Kodex om Schengengränserna, förordning (EU) 2016/399

Inre utlänningskontroll

I polisens arbete ingår även skyldighet att utföra så kallad inre utlänningskontroll inom Sveriges gränser.

Då kontrollerar polisen att en utländsk person har laglig rätt att vistas i Sverige. För att genomföra en sådan kontroll krävs att

  • det antingen finns grundad anledning att anta att en person saknar laglig rätt till vistelse
  • eller att det föreligger en annan särskild anledning till kontrollen.

Frågor och svar om inre utlänningskontroller

Utlänningskontroller vid arbetsplatskontroll

Polisen kan också utföra arbetsplatskontroller där det kontrolleras att arbetsgivare följer gällande regelverk, Sådana kontroller genomförs vanligtvis efter tips och ofta tillsammans med andra myndigheter som till exempel Skatteverket. Polisen kan även göra dessa självständigt. I samband med en arbetsplatskontroll kan det finnas skäl att även genomföra en inre utlänningskontroll av personer som påträffas för att kontrollera om dessa har tillstånd att vistas och arbeta i Sverige.

Inre utlänningskontroll är en uppgift som ska kunna utföras av samtliga poliser, inte enbart av gränspolisen. Ibland kan det även finnas anledning att göra inre utlänningskontroll i andra sammanhang, till exempel i samband med en trafikkontroll eller en brottsutredning.

Statistik gränspolisverksamheten

Polismyndigheten sammanställer månadsvis statistik över genomförda inre utlänningskontroller, de återinförda inre gränskontrollerna och verkställigheter. Statistiken hämtas från olika källor och har brister.

Polisen redovisar löpande statistik på polisen.se i den mån den är tillgänglig. 

Polisen utför verkställighet

Polisen ansvarar för att verkställa Migrationsverkets beslut om avvisning eller utvisning om Migrationsverket har överlämnat ärenden för att det kommer att behövas tvång för att kunna genomföra verkställigheten eller om personen har avvikit. Migrationsverket överlämnar i dessa fall verkställighetsärendet till polisen.

Polisen verkställer också beslut om utvisning på grund av brott fattade av allmän domstol samt egna beslut om avvisning.

Kriminalvården kan anlitas

Polisen kan anlita Kriminalvården för att genomföra verkställigheten av beslutet och ombesörja att den utländska medborgaren lämnar Sverige, men det är fortfarande polisen som är verkställande myndighet.

Frågor och svar om verkställighet

Film: Så arbetar polisen vid verkställigheter