Krav på uppgifter från kreditinstitut

Kreditinstitut kan behöva lämna ut uppgifter till brottsutredande myndigheter som Polismyndigheten. Det kan exempelvis handla om information om privatpersoners betaltjänster, värdepapper, elektroniska pengar med mera.

I dessa fall ska uppgifter lämnas ut till Polismyndigheten:

  • Vid begäran av undersökningsledare enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål.
  • Vid begäran av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål på framställning av en annan stat eller mellanfolklig domstol.
  • I ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

De uppgifter som finansiella företag ska lämna till brottsutredande myndigheter ska lämnas utan dröjsmål och i elektronisk form.

Polisens föreskriftsrätt

Regeringen har givit Polismyndigheten rätt att föreskriva om hur uppgifter om enskildas förhållanden ska lämnas till myndigheten. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, t.ex. vad gäller överföringssätt samt uppgifternas struktur och format. Polismyndigheten arbetar för närvarande med att ta fram en sådan föreskrift.

Avgränsning

Polismyndighetens föreskriftsrätt omfattar rörelselagstiftningen som redovisas nedan. Som ett första steg har Polismyndigheten beslutat att det endast är uppgiftsskyldigheten enligt 1 kap. 11§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som kommer att omfattas av den kommande föreskriften och onboarding till det nya systemet. Resterande rörelselagar kan komma att omfattas vid ett senare tillfälle.

Status

Utvecklingen av systemstödet sker i etapper. Anslutning/onboarding av kreditinstitut för etapp 1 startade den 30 november 2021 och kommer att pågå under hela 2022.

Etapp 1 av Polismyndighetens systemstöd driftsätts i samband med att föreskriften publiceras vilket innebär att systemstödet inte kommer att användas tills dess att föreskriften är beslutad och publicerad. Preliminärt kommer föreskriften att skickas på remiss till ett urval kreditinstitut under kvartal fyra 2022 och beslutas av rikspolischefen någon gång under kvartal ett 2023 för att slutligen publiceras någon gång under kvartal två 2023.

Polismyndigheten rekommenderar starkt att kreditinstituten påbörjar anslutningen/onboardingen till systemstödet så tidigt som möjligt. För att ta del av startpaketet och boka in tid för anslutning/onboarding kontaktar du forvaltning-it.finansiella-fragor@polisen.se.

FAQ

Polismyndigheten har identifierat ett antal vanliga frågor och svar som finns besvarade i frågor och svarsdokumentet nedan. Dokumentet uppdateras löpande.

Frågor och svar kring krav, teknik och säkerhet

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter kontakta projektet via e-post: Projekt inhämtning av finansiella uppgifter NBC Noa.

För IT-relaterade frågor kontakta: forvaltning-it.finansiella-fragor@polisen.se

Observera att vi endast har möjlighet att svara på frågor gällande etapp ett och två. Vi kommer återkomma gällande etapp tre och fyra när det börjar närma sig. Vi vill även understryka att Polismyndigheten inte har möjlighet till enskilda informationsmöten. Vi erbjuder ett möte i samband med onboarding som framgår av startpaketet. Har du inte fått ta del av startpaketet mejla till forvaltning-it.finansiella-fragor@polisen.se.

Mekanismen

Polismyndigheten använder sig av Mekanismen för att fastställa identiteten hos innehavare av konton och värdefack hos finansiella företag. Mekanismen är Skatteverkets tekniska plattform för finansiella uppgifter. Mekanismen är nu i drift och anslutningen av de finansiella instituten pågår. Mekanismen är ett separat system med ett annat syfte och är inte en del av polisen kommande IT-lösning med tillhörande föreskrift. Läs mer om Mekanismen på Skatteverkets hemsida.

Konto- och värdefacksystemet Mekanismen på Skatteverkets webbplats