Tillgänglighetsredogörelse polisen.se

Polismyndigheten står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem på polisen.se och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Den här sidan beskriver hur polisen.se uppfyller de krav som ställs på tillgängliga webbplatser i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av polisen.se inte är helt tillgänglig. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från polisen.se på något annat format, till exempel tillgänglig pdf, textversion, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss via:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte är tillgängligt

Detta innehåll är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt:

 • Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte. 
 • Sidor och funktioner beskrivs inte alltid konsekvent i länkar, hänvisningar och rubriker.
 • Det förekommer länkar där syftet med länken inte framgår utan omgivande sammanhang.
 • Det förekommer länktexter som är för långa, och som därför inte är särskilt signifikanta.
 • Det förekommer tabeller som inte är korrekt märkta. Rubrikceller kan saknas.
 • På vissa sidor används endast sensoriska kännetecken, för att ange var besökaren kan hitta relaterat innehåll. 
 • När fel uppstår i webbformulär meddelas det inte alltid tydligt för användaren och syfte med inmatningsfält i webbformulär är inte angivet. Det gäller till exempel e-postformulären.
 • Filmer är inte syntolkade.
 • Alla pdf-filer är inte tillgängliga. Till exempel saknas titel, rubriker, språkdefinition och alt-texter till bilder. Dokument är inte uppmärkta med korrekt rubrikstruktur och tabeller är inte heller korrekt märkta. Dokumenten flödar inte alltid om på mindre skärmar. Inmatningsfält i blanketter saknar etiketter. En del dokument är inskannade som bilder och har ingen alternativ presentation.

Oskäligt betungande anpassning

Polismyndigheten åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Polismyndigheten publicerar poddar på plattformen Podspace, som är ett upphandlat verktyg. Där saknas möjlighet att ladda upp en textversion av innehållet (transkription). Det är ett omfattande arbete att göra en ny upphandling. Polismyndigheten publicerar få poddar och bedömer därför att arbetsinsatsen inte står i proportion till nyttan.
 • Otillgängliga pdf-filer publicerade före den 1 december 2021. Det är ett omfattande arbete att anpassa alla tidigare publicerade dokument på så sätt att de uppfyller de skärpta lagkraven för tillgänglighet.

Om du vill ha hjälp med att ta del av innehållet i en podd eller ett dokument kan du vända dig till Polismyndigheten. Se mer information och kontaktuppgifter under rubriken ”Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatserna?” ovan.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • Pdf-filer och word-filer publicerade före den 23 september 2018.
 • Filmer publicerade före den 23 september 2020.
 • Polisens volontärportal för region Stockholm som finns på domänen volontar.polisen.se, och som Polismyndigheten länkar till från polisen.se. Webbplatsen är endast tillgänglig för slutna grupper och inte för allmänheten som sådan. Den offentliggjordes före den 23 september 2019.

Hur vi testat webbplatsen

Konsultbolaget Funka har gjort en oberoende granskning av polisen.se utifrån standarden WCAG 2.0 AA. Funka gjorde både en revision av teknik och pedagogik och en revision av innehållet. Båda revisionerna gjordes under 2018 och har legat till grund för den här redogöelsen.

Sedan Funkas revision gjordes har WCAG-standarden uppdaterats och polisen har också arbetat med att åtgärda de brister som Funkas revision visade på. Inför framtagandet av detta utlåtande har polisen gjort en egen bedömning av hur väl webbplatserna lever upp till kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Funkas revision av teknik och pedagogik på polisen.se gjordes under perioden 2018-03-06 till 2018-04-06 och Funkas revision av innehållet på polisen.se gjordes under perioden 2018-06-04 till 2018-08-16.

Polisen har gjort en egen bedömning av tillgängligheten i dokument med hjälp av ett tekniskt verktyg. Polisen jobbar kontinuerligt med att bedöma och följa upp tillgängligheten för våra webbplatser med hjälp av bland annat verktyget Siteimprove.

Polismyndighetens e-tjänster

Polisen har även ett antal e-tjänster på domänen etjanster.polisen.se, här finns en tillgänglighetsredogörelse för dessa e-tjänster:
Tillgänglighetsredogörelse e-tjänster

Dessutom har polisen e-tjänster för tidsbokning av pass- och idkortsansökan på domänen bokapass.nemoq.se.