Internationell verksamhet

Polisen ska bedriva en enhetlig, målinriktad och effektiv internationell verksamhet som bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Det internationella engagemanget är avgörande för polisens möjligheter att effektivt förebygga, motverka och bekämpa brott. Utvecklingen i omvärlden och oförutsedda internationella händelser inverkar på polisens internationella prioriteringar och deltagande i allt högre grad.

Ett exempel på ökat engagemang är bland annat Sveriges medlemskap i EU och den styrande EU policycykeln som sammanfattar och rekommenderar de EU gemensamma prioriteringarna mot den organiserade brottsligheten.

Brott med internationell anknytning ökar

Samhällsutvecklingen är i ständig förändring som medför ökade möjligheter till internationell handel och rörlighet över nationella gränser för människor, varor, kapital och tjänster.

Utvecklingen är naturligtvis positiv, men en konsekvens för polisen är att risken för fler och nya brott med internationell anknytning samtidigt har ökat.

Ett exempel på ett sådant område är den internetbaserade brottsligheten som idag saknar gränser i traditionell bemärkelse.

För att beivra den brottsligheten måste den internationella polissamverkan effektiviseras.

Internationellt samarbete genom avtal

Polisens deltagande i internationell verksamhet är främst förankrat inom ramen för operativa och strategiska avtal med länder och organisationer.

EU-samarbetet har en hög prioritet liksom det nordiska polissamarbetet, Schengensamarbetet, de internationella missionerna samt det arbete som sker via polisens sambandskontor utomlands.

Centralt för den internationella verksamheten är samarbetet med organisationer som

  • Europol
  • Frontex
  • Cepol
  • internationella organisationer som Interpol och Förenta Nationerna (FN)
  • samt direkt med ett stort antal länder inom och utanför EU.

Operativt polissamarbete

Polisen deltar i internationellt operativt polissamarbete tillsammans med utländska polisorganisationer.

Det sker inom ramen för till exempel brottsutredningar, direkt eller genom Europol, Schengensamarbetet, Interpol eller det nordiska polissamarbetet. Sverige är också observatörer i Ameripol.

Strategiskt polissamarbete

Polisen medverkar också i internationellt strategiskt polissamarbete. Där deltar och samordnar polisen arbetet i olika arbetsgrupper och institutioner inom framför allt EU.

Arbetet skapar bättre förutsättningar för medlemsländernas polisorganisationer att tillsammans bekämpa en alltmer mångskiftande och organiserad gränsöverskridande brottslighet.

Utvecklingssamarbete för att stödja utländska polisorganisationer

Polisen deltar också i internationellt utvecklingssamarbete och stödjer utländska polisorganisationer i deras strävan att bli mer demokratiska och effektiva.

Svensk polis hjälper till att i samarbetslandet skapa en polisorganisation som respekterar och skyddar de mänskliga rättigheterna, följer rättsstatens regler, kan ställas till svars och ger högsta prioritet till medborgarnas behov.

Samarbetet bidrar även till ett individuellt och organisatoriskt lärande inom svensk polis.

Internationellt utvecklingssamarbete

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Svenska poliser deltar också i freds- och säkerhetsfrämjande samt konfliktförebyggande verksamhet. De rekryteras till polisens utlandsstyrka för att tjänstgöra i Förenta Nationernas, Europeiska Unionens och Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europas insatser runt om i världen.

Polisens utlandsstyrka

Internationellt efterlysta personer

Polisens Fast-grupp är specialiserade på att hitta personer som är internationellt efterlysta av Åklagarmyndigheten, Kriminalvården eller Socialstyrelsen. Fast står för Fugitive active search team.

Fast – lokalisering och gripande av internationellt efterlysta 

Försvunna barn

Polisen är med i organisationen AMBER Alert Europa, som består av 30 polisiära och civila organisationer i 21 länder som på olika sätt bidrar i arbetet med att hitta försvunna barn. Polisen är även en del av PEN, Police Expert Network, som är Amber Alert Europas expertgrupp enbart för medlemsorganisationer inom rättsväsendet.

Ambert Alert Europe