Parkeringsanmärkning – bestrida

Du har fått en parkeringsanmärkning därför att du har stannat eller parkerat ditt fordon mot de bestämmelser som gäller. Om du tycker att parkeringsanmärkningen är felaktig kan du bestrida anmärkningen eller begära en rättelse.

Viktigt att tänka på

Betala felparkeringsavgiften

Du måste betala felparkeringsavgiften även om du tänker bestrida parkeringsanmärkningen. Du får tillbaka avgiften om ditt bestridande godkänns. Du hittar mer information om hur du betalar din parkeringsanmärkning på Transportstyrelsens webbplats. Där finns också information om hur du betalar från utlandet med IBAN och BIC.  

Parkeringsanmärkning, Transportstyrelsen

Hur du betalar från utlandet, Transportstyrelsen

Parkeringsanmärkning eller kontrollavgift?

Polisen hanterar bara parkeringsanmärkningar som utfärdats på kommunal gatumark, inte kontrollavgifter som utfärdats på privat mark av ett privat parkeringsbolag. Innan du går vidare med att bestrida din anmärkning kolla därför om det på anmärkningen står parkeringsanmärkning eller kontrollavgift. För bestridande av kontrollavgift får du vända dig till det privata parkeringsbolag som utfärdat avgiften.

Bestrida parkeringsanmärkning

Om du anser att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning kan du bestrida den. Ditt bestridande måste ha kommit in till polisen senast sex månader efter att du betalat felparkeringsavgiften eller att Kronofogdemyndigheten vidtagit åtgärd för att driva in den.

På sidan Ditt ansvar som förare och vanliga frågor och svar listar vi vanliga orsaker till att man bestrider en parkeringsanmärkning men som enligt lag inte är tillräckliga för att ta bort betalningsansvaret. Där finns även svaren på de vanligaste frågorna kring parkering.

Blankett

Fyll i blanketten digitalt eller skriv ut den och fyll i för hand och skicka sedan blanketten med e-post eller brev till polisen i den region där parkeringsanmärkningen är utfärdad. Du kan även fylla i blanketten på en polisstation och lämna in den där.

Om du inte är ägare till fordonet behöver du en undertecknad fullmakt från ägaren för att kunna bestrida i dennes ställe. Om fordonsägaren är en juridisk person (till exempel ett företag eller en förening) är det bara firmatecknaren som får ge dig fullmakt. I dessa fall behöver du utöver fullmakten också bifoga bevis om vem som är firmatecknare för den juridiska personen. Det kan till exempel vara ett utdrag ur bolagsregistret. Om polisen inte får in fullmakt i ett ärende där det behövs kan ärendet avvisas.

När du bestrider en parkeringsanmärkning ska du ange varför du bestrider den och vilka bevis du har för att anmärkningen är felaktig. Skicka också med den skriftliga bevisning du angett, till exempel fotografier, intyg eller dylikt.

BLANKETT för att bestrida parkeringsanmärkning och fullmakt

BLANKETT fullmakt för att bestrida parkeringsanmärkning (skriv ut)

BLANKETT fullmakt för att bestrida parkeringsanmärkning (digitalt ifyllbar)

Adressuppgifter till polisen

Behandling av personuppgifter Stäng

Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se vid bestridande av en parkeringsanmärkning i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. Personuppgifterna behövs för att kunna handlägga ditt ärende och för att kunna utföra de uppgifter som följer av lag (1976:206) om felparkeringsavgift, vilket är en del av polisens myndighetsutövning. Uppgifterna sparas så länge de behövs, dock maximalt i 2 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess. Läs om dina rättigheter vid behandlingen av personuppgifter på

Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter 

Andra ärenden

Nedan finns uppgifter om hur du gör för att ansöka om rättelse av en parkeringsanmärkning, komplettera ett bestridande överklaga polisens beslut eller bestrida en förhöjningsavgift.

Ansöka om rättelse Ansöka om rättelse

Rättelse kan du bara ansöka om i de fall när parkeringsanmärkningen innehåller uppenbara fel, till exempel om fordonsfabrikatet är fel. För att ansöka om rättelse tar du med dig parkeringsanmärkningen till en polisstation. För att en rättelse ska kunna godkännas måste den göras inom ett par dagar efter att du har fått parkeringsanmärkningen. Godkänns inte rättelsen kan du istället bestrida parkeringsanmärkningen. 

Komplettera ett tidigare bestridande Komplettera ett tidigare bestridande

Om du vill skicka in en komplettering eller annat meddelande till polisen angående ditt ärende om bestridande av parkeringsanmärkning kan du göra detta via mejl eller post. Uppgifterna ska skickas till polisen i den region där parkeringsanmärkningen är utfärdad. Ange diarienumret för ditt ärende när du skickar in uppgifterna.

Adressuppgifter till polisen

Överklaga polisens beslut Överklaga polisens beslut

Om du har fått ett beslut från polisen i ditt ärende om bestridande av felparkeringsavgift som du inte är nöjd med kan du överklaga det. Detta ska göras skriftligen. Överklagandet måste ha kommit in till polisen inom tre veckor från att du tagit del av beslutet. Polisen avgör om överklagandet har kommit in i rätt tid och skickar därefter överklagandet och alla handlingar i ärendet till tingsrätten. Det är tingsrätten som prövar ett överklagat beslut från polisen angående bestridande av parkeringsanmärkning.

Skicka överklagandet till polisen i den region där parkeringsanmärkningen är utfärdad. Ange diarienumret för ditt ärende när du skickar in uppgifterna.

Adressuppgifter till polisen

Bestrida förhöjningsavgift Bestrida förhöjningsavgift

Om du inte betalar din felparkeringsavgift inom den tid som föreskrivs kan du bli skyldig att också betala en förhöjningsavgift. Det är Transportstyrelsen som beslutar om förhöjningsavgiften.

Du som har fått en förhöjningsavgift och tycker att avgiften är felaktig kan bestrida den. Det gör du hos polisen. När du bestrider en förhöjningsavgift ska du ange varför du bestrider den och vilka bevis du har för att avgiften är felaktig. Bestridandet ska vara skriftligt och skickas per mejl eller post till polisen i den region där parkeringsanmärkningen är utfärdad.

Adressuppgifter till polisen