Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Du har rätt att begära information om hur dina personuppgifter behandlas av polisen. Du har även rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas eller kompletteras och att uppgifter som inte längre behövs raderas.

Rätt att begära information

Du har rätt att en gång per år begära information om hur dina personuppgifter behandlas av polisen. Om polisen kan lämna ut uppgifterna får du ta del av;

  • vilka personuppgifter om dig som behandlas,
  • ändamålet för behandlingen i det enskilda fallet,
  • mottagare av uppgifterna,
  • hur länge personuppgifterna behandlas.

Undantag

Tänk på att polisen inom sin brottsbekämpande verksamhet enligt lag kan vara förhindrad att lämna ut information till dig, till exempel när det gäller uppgifter som behandlas i underrättelseverksamheten.

Rättigheten avser endast dina egna personuppgifter och ska inte förväxlas med rätten att ta del av allmän handling.

Begär information om personuppgiftsbehandling

Rättelse, radering eller begränsning av behandling

Om personuppgifter som rör dig inte stämmer, till exempel att de är felaktiga eller ofullständiga med hänsyn till ändamålet för behandlingen, har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller kompletteras.

Om du anser att personuppgifterna behandlas i strid med grundläggande dataskyddsregler har du också rätt att begära att uppgifterna raderas. Om du vill att uppgifterna ska finnas kvar, till exempel av bevisskäl, kan du i stället begära att den aktuella behandlingen ska begränsas.

På grund av den arkivrättsliga lagstiftningen har Polismyndigheten mycket begränsad möjlighet att radera uppgifter i allmänna handlingar.

Begär rättelse, radering eller begränsning av behandling

Blanketter

Blankett för att begära rättelse, radering eller begränsning (fyll i på datorn, skriv ut, skriv under och skicka in)

Blankett för att begära rättelse, radering eller begränsning (skriv ut, fyll i, skriv under och skicka in).

Glöm inte att underteckna din begäran.

Du skickar din begäran till polisen i det län/polisregion där du är folkbokförd. Du får normat svar från oss inom en månad.

Polisens adresser

Motsätta sig behandlingen

Om dina personuppgifter behandlas av polisen i en verksamhet som inte är brottsbekämpande har du enligt dataskyddsförordningen i vissa fall också rätt att motsätta dig behandlingen av skäl som hänför sig till din specifika situation. Polisen får i sådana fall dock fortsätta att behandla dina uppgifter om polisen kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Personuppgiftsansvarig

Polisen är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i polisens it-system och register.

Kontaktuppgifter till polisen

Dataskyddsombud

Hos polisen finns en dataskyddsombudsfunktion med flera dataskyddsombud. De kontrollerar bland annat att polisen behandlar personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Om du har frågor om polisens behandling av personuppgifter kan du kontakta myndighetens dataskyddsombud som kan hjälpa dig att få svar.

E-post

dataskyddsombud@polisen.se (bevakas endast under kontorstid)

Brev

Polismyndigheten Dataskyddsombud
Box 12256
102 26 Stockholm

Klagomål till Datainspektionen och laglighetskontroll

Du har rätt att lämna in ett klagomål om hur polisen behandlar dina personuppgifter till Datainspektionen.

Om du redan har begärt information om hur dina personuppgifter behandlas i polisens brottsbekämpande verksamhet kan du även begära att Datainspektionen gör en så kallad laglighetskontroll.