Prognos för polisens tillväxt

Polismyndighetens personalprognoser visar att det finns utmaningar men att det går att nå målet om att bli 10 000 fler polisanställda till årsskiftet 2024/2025.

I en utredning från riksdagens utredningstjänst, RUT, dras slutsatsen att det är osäkert om myndigheten hinner rekrytera och utbilda tillräckligt många poliser, men att det övergripande målet om att bli 10 000 fler polisanställda är möjligt att nå i tid.

Enligt Polismyndighetens nuvarande prognoser går det att nå målet till årsskiftet 2024/2025, även om det finns utmaningar för den fortsatta polistillväxten. Polisens egna prognoser utgår från fler faktorer, jämfört med de som RUT räknat på i sin rapport. I rapporten räknas exempelvis inte återanställningar eller en lägre personalrörlighet bland poliser in i beräkningarna.

Parallellt med att få fler sökande till polisutbildningen pågår också ett arbete med att öka antalet utbildningsplatser på den funktionsinriktade polisutbildningen som numera riktar sig både internt till anställda hos polisen och till externa sökande. Den kommer att ge ytterligare tillskott av poliser.

Den nu viktigaste tillväxtfrågan är att säkerställa den fortsatta tillväxten av poliser och en viktig förutsättning är därför att polisyrket fortsätter att uppvärderas.

Fakta: Faktorer som påverkar polisens tillväxt

Den viktigaste faktorn för att öka antalet polisanställda kommande år är att få sökande och fler antagna till grundutbildningen till polis. Polisens prognoser bygger på att cirka 2 000 studenter per år påbörjar utbildningen.  

Flera andra antaganden finns med i prognosen:

  • Avgångarna från polisen har minskat under flera år och uppgår nu till 3,8 procent på årsbasis. Drygt hälften av avgångarna består av pensionsavgångar och de lägsta avgångssiffrorna återfinns för de yngsta poliserna. I takt med att Polismyndigheten ökat antagningen till polisutbildning kommer åldersstrukturen inom polisen föryngras, vilket kan förväntas leda till att de procentuella avgångarna minskar de kommande åren. Utöver det förväntas viss effekt av förändrade pensionsregler.
  • Insatserna för att återanställa poliser pågår fortsatt. Det har lett till att drygt en fjärdedel av de som slutat under senare år nu har återanställts (709 personer sedan 31 december 2015).
  • Ambitionen med den funktionsinriktade polisutbildningen har ökat jämfört med tidigare prognoser och riktar sig nu både internt till anställda inom polisen och till externa sökande.